Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání (podpora zaměstnanosti OZP), Děč... (Děčín)

Úřad práce České republiky nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání (podpora zaměstnanosti OZP), Děč...". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent – poradce pro klienty Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání (podpora zaměstnanosti OZP), Děč...
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Děčín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - 03: kontaktní pracoviště Děčín
U Plovárny 1190/14
40502

Další informace o volném místu

Pracoviště: Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru Kontaktního pracoviště
v Děčíně Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem

Název projektu: Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
• provádí předvýběr OZP před vstupem do projektu, zajišťuje vstup OZP do projektu,
• provádí účastníka celým projektem,
• provádí individuální posouzení situace a předpokladů účastníka,
• vyplácí doprovodná opatření,
• ve spolupráci se subjekty regionální sítě spolupráce identifikuje ekonomicky neaktivní osoby s pracovním potenciálem (komunikace se zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními, sociálními službami, vzdělávacími zařízeními, NNO, organizacemi zastřešujícími OZP apod.)
• realizuje poradenské činnosti pro OZP (případně i pro osoby, kterým zatím nebyl přiznán tento status OZP),
• vede poradenství v rámci zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace,
• připravuje a zpracovává individuální plán pracovní rehabilitace,
• administruje proces pracovní rehabilitace – od návrhu individuálního plánu pracovní rehabilitace přes realizaci jednotlivých forem – vedení celé spisové agendy případu, včetně zajištění veřejných zakázek (NEN),
• spolupracuje s oddělením trhu práce v souvislosti s komunikací se zaměstnavateli a využíváním nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
• účastní se pravidelných kazuistických seminářů,
• vytipovává ve spolupráci se zprostředkovateli vhodné OZP, kterým bude věnována intenzivní poradenská činnost.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy. 2.1 Platový tarif Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 21 710 Kč do 31 820 Kč.
Osobní tarif: Rozpětí od 1 591 do 4 773Kč

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2023.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin. Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx

Podání žádosti:
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. března 2023, tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště v Děčíně, U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín,
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.dc@uradprace.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 5svzpep.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/24597-78099813“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který: a) je státním občanem České republiky2, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě], b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě], c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]4, d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]5, e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. minimálně střední vzdělání s maturitou6, f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]7.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny