Referent/ka státní správy a samosprávy (Veselé)

OBEC VESELÉ nabízí v obci Veselé volnou pracovní pozici "Referent/ka státní správy a samosprávy". Nástupní mzda je 18 300 – 26 830 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka státní správy a samosprávy
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Veselé
Mzda:
18 300 – 26 830 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Obec Veselé - 01: obecní úřad (sídlo)
40502

412585275

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce:
Veselé č.p. 153, 405 02 Děčín 2

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené – částečný úvazek.
Tento druh činnosti je zařazen do 8. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění. Místem výkonu práce je obec Veselé.
Předpokládaný nástup do pracovního poměru na dobu určitou je od 25.10.2021, příp. dle
dohody.
Předpoklady:
- předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: fyzická osoba, která je státním
občanem ČR, příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu § 4 odst. 2,
ovládá jednací jazyk,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Požadavky:
- komunikační a organizační schopnosti,
- praxe ve veřejné správě výhodou nikoli podmínkou
- znalost práce na PC – MS Office, práce s internetem
- zkouška odborné způsobilosti výhodou
- předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění: zákon
č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 133/2000 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
-
Pracovní náplň:
- práce se spisovnou – rozdělování a vyřizování dokumentů v elektronické i fyzické podobě,
- vedení pokladny,
- vidimace a legalizace,
- obsluha datové schránky, úřední desky,
- agenda místních poplatků, evidence obyvatel, vodného, telefonů,
- administrativní činnost.

Nabízíme:
- zodpovědnou, kreativní a zajímavou práci, v malém kolektivu,
- finanční ohodnocení a benefity odpovídající významnosti, obsahu a rozsahu nabízené
pozice,
- možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana),
- datum a podpis.

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující doklady:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
- podepsané prohlášení uchazeče/ky, kterým uchazeč/ka dává souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely výběrového řízení v následujícím znění:

"Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro žádost do výběrového řízení
na pozici referent/ka podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám souhlas
k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem tohoto
výběrového řízení".

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením:
„Neotvírat“, „Výběrové řízení “Referent státní správy a samosprávy“ a to buď, osobně na
podatelnu Obecního úřadu Veselé do 20.10.2021 do 12 hod. nebo poštou na Obecní úřad
Veselé, k rukám starosty, Veselé 153, 40502 Děčín, tak, aby byla doručena na Obecní úřad
Veselé do 20.10.2021.

Kontakt na zaměstnavatele

Obec Veselé - 01: obecní úřad (sídlo)
Radek Zralý
starosta obce
412585275


Poslední změna: před 3 týdny