Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové (Jílové)

Město Jílové nabízí v obci Jílové volnou pracovní pozici "Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové". Nástupní mzda je 19 760–29 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Jílové
Mzda:
19 760–29 740 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Jílové - 01: městský úřad (sídlo)
Mírové nám. 280
407 01 Jílové u Děčína

+420 775 878 087,412 557 724

Další informace o volném místu

Druh práce: pracovní pozice Vedoucí Odboru správy majetku a životního prostředí zahrnuje výkon, řízení, koordinaci a organizaci činností na úseku státní správy i samosprávy, zejm. v níže uvedených oblastech a agendách:
- prodeje, pronájmy a další nakládání s pozemky a budovami ve vlastnictví města Jílové (včetně výpůjček, pachtů, zřizování věcných břemen, aj.)
- životní prostředí - ochrana přírody a krajiny (zejm. povolování kácení dřevin ros-toucích mimo les); odpadové hospodářství; další agendy týkající se jednotlivých složek ŽP - voda, ovzduší, odpady, půda, aj.
- výkon silničního správního úřadu + komplexní agenda silničního hospodářství
- zajišťování správy budov ve vlastnictví města (opravy, údržba, odpovědnost za prohlídky, revize, kontroly budov a zařízení + odstraňování zjištěných závad, aj.)
- zajišťování dílčích úkolů, činností a výstupů v rámci krizového řízení města včet-ně personálního obsazení vybraných pozic povodňové komise a krizového štábu
- spolupráce na administraci a kontrole realizace veřejných zakázek malého rozsahu (týkajících se požadavků odboru)
- administrace podkladů pro vyřizování pojistných událostí
Další činnosti vedoucího odboru: vede, řídí, kontroluje a hodnotí podřízené zaměstnance; plní povin-nosti zaměstnavatele přenesené na vykonávaný stupeň řízení včetně zajišťování dílčích činností BOZP a PO; zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky odboru, zpracovává návrh rozpočtu odboru (výdajovou i příjmovou část); hospodaří podle schváleného rozpočtu; spolupracuje s finančním odbo-rem při sledování čerpání rozpočtu a navrhuje rozpočtové změny; zpracovává materiály do jednání rady, zastupitelstva, popř. pro další orgány města, dle pokynů nadřízených se účastní jejich jednání; aj.

Druh pracovního poměru: založený jmenováním; na dobu neurčitou (se zkušební dobou 6 měsíců)
Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zák. 312/2002 Sb:
• státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.
• splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon).
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru (§6 odst. 2 písm. d) zák. č. 312/2002 Sb. ):
• min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
• základní orientace v níže uvedených právních předpisech:
zjm. zák. 128/2000 Sb., o obcích, zák. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC; zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména části týkající se vlastnictví a nájmů nemovitostí), zák. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zák. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• výborné organizační a komunikační schopnosti
• znalost práce s PC
• řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
• psychická odolnost, časová flexibilita
• schopnost koncepčně a analyticky myslet
Výhodou:
• zkušenost s řízením pracovních kolektivů
• praxe v oboru (investice, výběrová řízení, správa majetku, životní prostředí, veřejná správa)
• znalos

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Radka Tomanová, tajemnice
+420 775 878 087,412 557 724
taj@mujilove.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 10.8.2019